Urząd Miejski w Barlinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.barlinek.pl/

Data publikacji: 2001-01-24

Data aktualizacji: 2017-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo
  • nie wszystkie cele linków wynikają z treści odnośników lub z treści powiązanej z określonym kontekstem
  • nie wszystkie elementy serwisu są dostępne przy użyciu klawiatury
  • brak sugestii korekty błędów np. adres e-mail w formularzu kontaktowym

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • część plików pochodzi od podmiotów zewnętrznych, zostały one przekazane do publikacji w formie papierowej

Data sporządzenia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Czerwińska , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 95 7465 551 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.
Budynek Urzędu usytuowany jest w centralnej części miasta przy skrzyżowaniu ulic: Niepodległości i Armii Polskiej.
Wejście główne znajduje od strony ul. Niepodległości. Wejście to nie jest dostosowane do potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Budynek posiada boczne wejściem z dzwonkiem oraz podjazdem z poręczą dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, brak toalet dla osób niepełnosprawnych).
Na parkingu przy Urzędzie Miejskim zostało wydzielone miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.